Įmonės Lietuvos lenkų rinkimų akcija duomenys. Rašyti mums. Veiklos rūšys: Partijos, politinės organizacijos.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija

Įmonės duomenys

Telefonas: (5) 2791887

Faksas: (5) 2791889

El. paštas: llra_sekretoriatas@info.lt

Darbo laikas: I-V 09.00-16.00

Direktorius: Valdemar Tomaševski

Įmonės rekvizitai

Įm. kodas: 191783856

Veiklos aprašymas
Adresas: Naugarduko g. 76, LT-03202 Vilnius

Įmonės Lietuvos lenkų rinkimų akcija veiklos aprašymas.


Politinė ir visuomeninė organizacija.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja yra re­gio­ni­nė cen­tro par­ti­ja turinti savo pro­gra­mi­nė­se nuo­sta­to­se ir kai­rių­jų (so­cia­li­nė ap­sau­ga, vals­ty­bės glo­ba), ir de­ši­nių­jų (iš­ti­ki­my­bė krikš­čio­niš­ko­sioms ir tau­ti­nėms tra­di­ci­joms, že­mės ir nuo­sa­vy­bės grą­ži­ni­mas, pri­va­ti nuo­sa­vy­bė) bruo­žų, vienijanti sa­vo gre­to­se dau­giau­sia len­kus, o taip pat - ki­tų tau­ty­bių žmones, gy­ve­nan­čius dau­gia­kul­tū­rinia­me Vil­niaus kraš­te.

LLRA rin­ki­mų pro­gra­ma nu­ma­to tris pa­grin­di­nius tiks­lus: re­for­muo­ti Lie­tu­vos vals­ty­bę pagal pa­žan­gių Va­ka­rų de­mo­kra­tijų pa­vyz­dį, at­gai­vin­ti Lie­tu­vos ir Vil­niaus kraš­to eko­no­mi­nį ir so­cia­li­nį gy­ve­ni­mą bei su­da­ry­ti są­ly­gas vi­siems Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiams nepriklausomai nuo jų tau­ty­bės pilnai nau­do­tis sa­vo po­li­ti­nė­mis, eko­no­mi­nė­mis, so­cia­li­nė­mis ir tau­ti­nė­mis tei­sė­mis. Ši pro­gra­ma tai - anks­tes­nių pla­taus Vil­niaus kraš­to bei vi­sos Lie­tu­vos rin­kė­jų pri­ta­ri­mo sulaukusių pro­gra­mų tą­sa. Programa atspindi ir ru­sų bei bal­ta­ru­sių or­ga­ni­za­ci­jų, su ku­rio­mis star­tuo­ja­me Sei­mo rin­ki­muo­se, pos­tu­latus.

Elektroninis paštas